Fizičko obezbeđenje, kao jedan od tradicionalnih vidova obezbeđenja, prvenstveno se zasniva na unapred ustanovljenim procedurama rada i u skladu sa specifičnim potrebama korisnika ove vrste usluga. Podrazumeva prisustvo službenika obezbeđenja na objektu i njegova uloga je da štiti ljude i imovinu od oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnog delovanja. Naše vrednosti nisu koncipirane samo kao pomoć u situacijama koje mogu narušiti bezbednost i utvrđene tokove poslovanja, već su zasnovane i na osnovnim ljudskim vrlinama zaposlenih da pomognu u svakoj situaciji i preduprede štetne događaje.

Top