Da li ste se našli u situaciji koju ne znate kako da rešite? Da li vam treba neko ko će saslušati vaš problem i dati Vam savet, neko ko će vam pomoći da pronađete rešenje? Licencirani detektivi i sručnjaci za razne oblasti detektivske agencije Pro-Investigations će vas posavetovati i pomoći vam da rešite Vaš problem. U svom radu svakodnevno se bavimo rešavanjem složenih pitanja privrednih lica. Mi smo licencirani od MUP-a za pružanje istražnih usluga u Austrija.

Zašto izabrati detektivske usluge naše detektivske agencije? Postoji nekoliko ključnih razloga zašto biste trebali da izaberete našu detektivsku agenciju za vaše poslovne potrebe:
Stručnost: Naš tim licenciranih privatnih detektiva i stručnjaka ima veliko iskustvo u radu sa pravnim licima i razume poslovne izazove sa kojima se suočavate. Pouzdanost: Naša agencija se pridržava visokih standarda i profesionalizma u svim aspektima našeg rada.
Diskecija: Razumemo važnost očuvanja diskretnosti i poverljivosti vaših poslovnih informacija i garantujemo da će vaši podaci biti tretirani sa najvišim stepenom poverljivosti.

Provera bolovanja zaposlenih je jedna od istražnih usluga koje pruža detektivska agencija Pro-Investigations pravnim licima. Sve češće poslodavci se suočavaju sa preprekama koje se tiču efikasnog upravljanja ljudskim resursima u firmi. Pre svega se misli na sve češću zloupotrebu radnika koja se odnosi na korišćenje lažnog bolovanja radi odsustvovanja sa posla. Ako imate zaposlenog koji često uzima odsustvo sa posla, bolovanje, možete imati koristi od angažovanja naše privatne detektivske agencije, imamo veliko iskustvo u istragama bolovanja. Odsustvo zaposlenih može imati značajne efekte na poslovanje preduzeća ali i demotivisati druge zapolsene kada se oseti i prepozna da bolovanje nije zasnovano na stvarnim potrebama i sprečenosti za rad.

Naša detektivska agencija sve se češće susreće sa pitanjima prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni. Za mnoga preduzeća ovo može biti kobno za poslovanje, a po svim apsektima Krivičnog zakonika ovakve aktivnosti predstavljaju krivično delo koje je teško kažnjivo pred sudom. U praksi, najčešći oblici prevara, krađa i odavanja poslovnih tajni tiču se pronevere i krađe novca koja se ogleda u krađama imovine iz preduzeća, krađe novca (povremeno ili kontinuirano) ali i prevara u smislu prikazivanja lažnih podataka o vremenu provedenom na radu (lažna bolovanja, lažni prekovremeni rad i sl.). Nije redak slučaj ni postojanja krađe imovine (krađe zaliha robe, krađa kancelarijskog materijala), a svakako najteži prestup jeste prodaja ili otkrivanje poslovnih tajni konkurentima. Ovo delo označeno je kao krivično i posebno se tereti u nacionalnom zakonodavstvu.

Nadzor zaposlenih je proces praćenja i supervizije aktivnosti zaposlenih na radnom mestu. To uključuje praćenje njihovog ponašanja, performansi, korišćenja resursa preduzeća i usklađenosti sa pravilima i propisima preduzeća. Zaposleni u preduzeću mogu biti predmet kontrole i nadzora iz različitih razloga, a upravo je povremeni ili po potrebi nadzor i kontrola zaposlenih preduslov za ostvarivanje uspeha na rastućem tržištu i sve većoj konkurenciji. Kada zaposleni prekorače radna ovlašćenja i zloupotrebljavaju svoju dužnost na radnom mestu, tada privatna detektivska agencija nastoji da otkrije takve aktivnosti i spreči eventualne pronevere, zloupotrebe i nanošenje direktne štete preduzeću.

Istrage za osiguravajuće kuće se odnose na procese istraživanja i prikupljanja dokaza u vezi sa osiguravajućim slučajevima koji su podneti osiguravajućem društvu. Ove istrage mogu biti izvršene u cilju utvrđivanja validnosti zahteva za naknadu štete i sprečavanja prevara. Kada se podnese zahtev za naknadu štete, osiguravajuća kuća može angažovati detektivsku agenciju da ispita situaciju i da prikupi dokaze koji će pomoći u proceni validnosti zahteva. Ove istrage mogu obuhvatiti razgovore sa svedocima, fotografisanje štete, analizu medicinske dokumentacije, pregled finansijskih dokumenata i druge aktivnosti koje mogu pomoći u utvrđivanju validnosti zahteva.

Top